Miljöprojekt

Jörns miljöprojekt i Benaulim, Goa, Indien

Bakgrund

Redan för tio år (1998) sedan konstaterade Jörn Hammarstrand, vid ett kort besök i den dåvarande fiskebyn Benaulim, att den nyväckta turiströrelsen började förstöra miljön. Tomma plastpåsar vajade över risfälten, sopor låg strödda i dikena, vattnet i brunnarna sinade etc.
Av en tillfällighet träffade han den katolske prästen Fr. Saturnino Antao, som startat utbildningen i byn, och vid tidpunkten för mötet var ordförande för den kooperativa gymnasieskolan The Holy Trinity Higher Secondary School som hade startats tillsammans med byinnevånarna.
Mötet resulterade i att Jörn åtog sig att försöka rekrytera ett par studenter, från Stockholms Miljöcenter, för att ge grundläggande miljöutbildningen för ett 50-tal gymnasieelever på skolan i Benaulim.
Det första försöket misslyckades eftersom man inte kunde komma i kontakt med fader Antao.
Men vid det andra försöket (oktober-december 1999) kom Pontus Eriksson och Mikael Olsson tillsammans med Jörn som handledare för att starta utbildningsprojektet. Samtliga med stora förväntningar på vad man skulle åstadkomma i form av miljöförbättringar. Handlingsplanen innehöll både kortsiktiga, mätbara mål och mer långsiktiga visioner.
Efter oändliga försök att få istånd en grupp gymnasieungdomar lyckades man till slut få ihop ett tiotal. Den första komposten i byns historia anlades i ett större cementrör intill skolan och kyrkogården. Intill komposten sattes ytterligare två cementrör. Ett för plast och ett för icke organiskt material. Komposten visade sig vara en succé! Med maskar, kodynga och till-sammans med den tropiska värmen förvandlades det organiska materialet nästan på nolltid till jord. Sopstationen fick ett högtidligt invigande med med bl.a. sarpanchen (byhövdingen) närvarande. En invigningsskylt i plåt sattes också upp.
Själva utbildningsprojektet ledde fram till en uppsats (Green Benaulim – Sophantering i Goa, Ett Miljöprojekt i Indien) som framlades av Pontus Eriksson och Mikael Olsson på Stockholms Miljöcenter.
Fastän varken lärarna eller eleverna på skolan i Benaulim jublade över miljöintiativen tyckte fader Antao samt även skolstyrelsen att det fanns anledning att fortsätta med ett nytt projekt: Ett miljöcentrum med bas på skolan. Detta skulle stå på tre ben. Det ena bestående av två datorer, ett miljöbibliotek som skulle utgöra grunden för miljöinformation, det andra benet skulle utbilda lärare för att kunna undervisa i miljökunskap. Det tredje benet skulle utgöras av ett enkelt miljölaboratorium för vatten- luft- och jordanalyser. Redan i början lades det fast att både eleverna och byinnevånarna skulle kunna använda sig av alla delar.
För själva genomförandet av projektet skulle ytterligare två ungdomar från Stockholms Miljöcenter rekryteras med Jörn som handledare.
Ansökan om finansiering skedde genom Self-Management, där Jörn var ordförande, hos Forum Syd. Ansökan på 72.000 kr för hela projektet beviljades. Självfinansieringen på
20% av totalbeloppet betalades till större genom arvoden från Jörn författarskap.
Året därpå reste Jörn tillsammans med Anna Jutevik och Johanna Hansson från Stockholms Miljöcentrum ivriga att genomföra projektet. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. Rykten hade redan spritt sig, före mötet med fader Antao, att stora förändringar var på gång på skolan i Benaulim. Några som var bättre informerade bad Jörn i förtroende att omgående försöka hitta en annan samarbetspartner. Fredrich Norhunha, välkänd journalist i Goa, föreslog Tony Correia Afonso med vilken Jörn tog kontakt för att närvara vid det första mötet med fader Antao. Ett nätverk av utomstående prominenta personer i byn var också en förutsättning för projektet. Tony var en av dessa, som visade störst intresse.
Men överraskningen var ändå total när fader Antao meddelade att projektet inte kunde genomföras i skolan eftersom han hade för avsikt att sälja den. Chockade efter mötet tillfrågades Tony Correia-Afonso om han kunde tänka sig att överta projektet. Svaret var positivt och redan efter en månad var Benaulim Environment Trust – en stiftelse grundad.
Forum-Syd godkände den nya organisationen och projektet kunde äntligen dras igång. Lokalen för stiftelsen placerades i Tonys privata sjukhus. På mycket kort tid anskaffades bibliotek, datorer och en mobil labutrustning. Största problemet var rekrytering av lärare för miljöutbildningen. Mest kvinnor var intresserade, men dessa hade svårt att få ledigt av familjen(läs mannen) under helgerna då utbildningen skulle äga rum.
I avvaktan på att projektet skulle dras igång startade Anna och Johanna sin undersökning om förutsättningarna för eco-turism i byn. Deras slutsats i rapporten ”Green Benaulim 2000” var att dessa inte kunde bedömas som speciellt goda. Det saknade intresse ända från turist-ministern ner till ”gräsrötterna” i byn.
I slutet av 2001 kom ytterligare tre studenter – Jimmy Ulriksson, Erika Söderström och Susanne Fuchs – från Stockholms Miljöcentrum för att göra sin praktik i Benaulim. På nytt med Jörns som handledare och med inriktning mot bl.a. eko-turism. I projektplanen ingick även att delta i kartläggningen av den kraftigt förorenade floden Sal samt att försöka medvetandegöra befolkningen om miljöproblemen i byn. Under pseudonymen Jes producerade och genomförde studenterna en mycket uppskattad revy ”For Goa´s sake”.
En provtagning av vattnet i floden Sal genomfördes också i samarbete med universitetet i Goa.

En första enkel fyrsidig broschyr om eko-turism: ”Green Benaulim” togs dock fram (2002) med pengar från Jörn.
Den sålde rätt bra genom resebyrån ”New Horizons” trots en pris på 100 rs.
Två år senare, och med hjälp av Pontus Eriksson och Marie Northon, växte broschyren till åtta sidor, men priset sänktes till 49 rs.

När Anna och Johanna gjorde sin praktik i Benaulim skapades en första kontakt med Clinton Vaz- en ung miljöentusiast – som kom att bli en av mest tongivande miljökämparna i Goa. Efter besök i Sverige, där han studerade återvinningsstationer och sophantering, återkom han till Goa och genomförde det svenska sopsystemet i huvudstaden Panjim, men med indisk anpassning. Efter några år fick han tillfälle att redogöra för sina erfarenheter vid en stor miljökonferens i Portugal. Sommaren 2008 gjorde han samma sak hos Tällberg Forum och blev nominerad till årets goan. Under våren detta år övertog Clinton produktionen av eco-turist broschyren”Green Benaulim”, som döptes om till ”The Benaulim Green Book” och utkom på miljövänligt papper och i färgtryck på 37 sidor. Tack vare finansiering från bl.a. Goa Tourism Development Corporation, Smii i Sverige m.fl. kunde broschyren säljas för endast 50 rs.

Under påsken 2008 och efter ett par år av kraftig uppbyggnad av nya turistanläggningen skedde en folklig protest mot de miljökonsekvenser som blivit tydliga för bebefolkningen.
Geraldine Fernandes, en liten men kraftfull kvinna och ägare av Patxa (ett guesthouse) samlades tusentals byinnevånare på fotbollsplanen i Benaulim. Jörn hade under flera år påverkat Geraldine att försöka bli ett fördöme för andra i byn, genom att använda solceller för energiproduktion och att bygga en enkel kompost.
Protesterna mot miljöförstörelsen kom senare att sprida sig längs hela den goanska kusten.

Äntligen tycks tiden vara mogen och människorna i byn motiverade att ta till sig information och utbildning om miljö. Geraldine Fernandes, som har bildat en miljökommitté med den katolska kyrkan som bas, står i spetsen för den utvecklingen.
Nu efterfrågas människor (volontärer) som kan ge enkel och lättfattlig miljöinformation till skolor, pensionat, restauranger och hotell. Man vill bl.a. ha konkret handledning hur man kan bygga enkla komposter och sopsortera. Man vill göra en ordentlig miljökonsekvensutredning av turismens inverkan på Benaulim.
Det är dessa behov som Jörn vill stödja med ideellt arbete konkret uttryckt i följande mål:

1. Att rekrytera två svenska volontärer som kan arbeta med miljöinformation till skolor och turistnäringen i byn. Arbete beräknas pågå under tre månader under 2008 och/eller 2009. Jörn kommer att arbeta ideellt som handledare för ungdomarna.

2. Att starta en bred miljökampanj. Detta innebär konkret ta fram och sprida en enkel trycksak med miljöinformation. För en upplaga på 10.000 exemplar med 100 affischer föreligger ett finansieringsbehov av ca 20.000 rs. Jörn har för avsikt satsa överskottet från sitt skrivande med hälften av beloppet och resten genom insamling hos turisterna (långliggarna i Benaulim.) Insamlingsarbete ska påbörjas i november 2008.

3.Att tillsammans med Benaulim Environment Trust, Geraldine Fernandes katolska miljökommitte´ och miljöengagerade turister bilda ett nätverk: Benaulim Environment Action Group för att arbeta med konkreta miljöinsatser.

4.Att försöka få Södertörns högskola och/eller engagera sig att låta två studenter med tillräcklig kompetens få göra sina praktikperiod i Benaulim för att utföra miljö-konsekvensutredningen.

Visionen är, som tidigare framförts, att göra Benaulim till en förebild i Goa hur man skapar hållbar utveckling i ett turistsamhälle.

Den 14 november 2009 förverkligas en del av Jörns dröm. Då kommer sex gymnasieelever från Södra Latin(Stockholm) med två lärare för att bygga komposter i Benaulim tillsammans med sex goanska gymnasieelever från Chowgule college . Samtidigt ska man diskutera demokratin på lokal nivå.

Vill du stödja Jörn i hans mångåriga arbete för att förverkliga visionen kan du antingen skicka pengar (även en liten slant räcker till mycket i Indien) eller delta ideellt med att arbeta med miljöinformation. Kanske under ett par veckors pensionärs- eller semestervistelse i Benaulim.

Kontakta Jörn på hans emejladress: jorn_hammarstrand@hotmail.com.